تورهای زمینی کربلا

تاریخ حرکت

1401/05/05

هتل

کربلا الاسباط – نجف اشلمقام یا مشابه الف

اقامت

6 شب و 7 روز
2شب نجف و4شب کربلا

خدمات

 تعویض پرچم و شب جمعه کربلا ، هتل چهارستاره و خدمات کامل غذا ، زیارت سامرا و کاظمین و زیارت دوره

قیمت

7,800,000

تاریخ حرکت

1401/05/05

اقامت

6 شب و 7 روز
2شب نجف و4شب کربلا

خدمات

 تعویض پرچم و شب جمعه کربلا ، هتل چهارستاره و خدمات کامل غذا ، زیارت سامرا و کاظمین و زیارت دوره

هتل

کربلا الاسباط – نجف اشلمقام یا مشابه الف

قیمت (تومان)

تاریخ حرکت

1401/05/05

اقامت

6 شب و 7 روز
2شب نجف و4شب کربلا

خدمات

 تعویض پرچم و شب جمعه کربلا ، هتل چهارستاره و خدمات کامل غذا ، زیارت سامرا و کاظمین و زیارت دوره

هتل

کربلا الاسباط – نجف اشلمقام یا مشابه الف

قیمت (تومان)

تورهای هوایی کربلا

تورهای یک سر هوایی یک سر زمینی کربلا