تور زمینی کربلا

تاریخ حرکت

1401/05/05

اقامت

6 شب و 7 روز
2شب نجف و4شب کربلا

خدمات

 تعویض پرچم و شب جمعه کربلا ، هتل چهارستاره و خدمات کامل غذا ، زیارت سامرا و کاظمین و زیارت دوره

هتل

کربلا الاسباط – نجف المقام یا مشابه الف

قیمت (تومان)

تاریخ حرکت

1401/05/10

اقامت

6 شب و 7 روز
2شب نجف و 4شب کربلا

خدمات

تاسوعا و عاشورا نجف،شب جمعه کربلا ، هتل چهارستاره و خدمات کامل غذا ، زیارت سامرا و کاظمین و زیارت دوره

هتل

کربلا الاسباط – نجف المقام یا مشابه الف

قیمت (تومان)

تاریخ حرکت

1401/05/14

اقامت

6شب و 7روز
4شب کربلا و2شب نجف

خدمات

تاسوعا و عاشورا کربلا، هتل چهارستاره و خدمات کامل غذا ، زیارت سامرا و کاظمین و زیارت دوره

هتل

کربلا الاسباط – نجف المقام یا مشابه الف

قیمت (تومان)

تاریخ حرکت

1401/05/18

اقامت

6شب و 8روز
2شب نجف و4شب کربلا

خدمات

شب جمعه و سوم امام حسین علیه السلام کربلا،هتل چهارستاره و خدمات کامل غذا ، زیارت سامرا و کاظمین و زیارت دوره

هتل

کربلا الاسباط – نجف المقام یا مشابه الف

قیمت (تومان)